NFC ร่วมแบ่งปันความสุข ส่งต่อหนังสือให้กับทัณฑสถานหญิงกลาง

วันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแบ่งปันความสุขโดยการมอบหนังสือที่คณะผู้บริหารและพนังงาน ร่วมใจนำมาบริจาคกันอย่างมากมาย ส่งต่อให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชวิตหลังพ้นโทษ