NFC ร่วมแบ่งปันความสุข ส่งต่อหนังสือให้กับทัณฑสถานหญิงกลาง

       วันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแบ่งปันความสุขโดยการมอบหนังสือที่คณะผู้บริหารและพนังงานร่วมใจนำมาบริจาคกันอย่างมากมายส่งต่อให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลางเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชวิตหลังพ้นโทษ