NFC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)โดยคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารได้จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 6
อาคารเอสซี กรุ๊ป จังหวัดกรุงเทพมหานคร