เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
 • ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 • ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร 
 • ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน(วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
 • เกียรติบัตร หลักสูตรการปฎิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 /2561
 • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย
 • กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส

ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2557-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))