เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประกาศนียบัตร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.รุ่นที่ 3) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11)
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 • Strategic Board Master(SMB) 8/2020
 • Ethical Leadership Program(ELP) 16/2019
 • Strategic Board Master(SBM) 1/2017
 • Successful Formulation and Execution of Strategy(SFE) 17/2013
 • Role of the Chairman Program(RCP) 18/2008
 • Monitoring the Internal Audit Function(MIA) 2/2008
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management(MIR) 3/2008
 • Chartered Director Program(CDC) 3/2008
 • Quality of Financial Reporting(QFR) 5/2007
 • Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member)
 • Audit Committee Program(ACP) 5/2005
 • Director Certification Program(DCP) 53/2005
 • Director Accreditation Program(DAP) 28/2004

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการร บริษัท เบลลัคค์ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • 2558-2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว