NFC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนตั้งโรงทานวัดตากวน

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พนักงานบริษัทเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งที่ 6 ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1(ระยอง) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ฟื้นฟูป่าชายเลนและเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปลูกต้นโกงกางจำนวน 100 ต้นต่อด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200 ตัว เพื่อเพิ่ม จำนวนประชากรต้นไม้ป่าชายฝั่งและป่าชายเลนและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าในเมืองระยองเพิ่มขึ้น และกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง