NFC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารได้จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป จังหวัด กรุงเทพมหานคร