NFC ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ Safety Standard for SMEs SSS

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยนางชญานิศ ผสมมี ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Safety Standard for SMEs : SSS ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจากนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มประเภทกิจการขนส่ง ให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล เพื่อให้สถานประกอบกิจการเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน