NFC ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี วัดเนินกระปรอก จ.ระยอง

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดเนินกระปรอก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการแบ่งปันและช่วยเหลือกิจกรรมที่สร้าง คุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนแวดล้อมเสมอมา