NFC สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา  ข้าวสาร และของขวัญของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ให้กับเด็กๆในหลายพื้นที่ อาทิ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานีและ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ความกล้าแสดงออก ถึงความสามารถในด้านต่างๆ ควบคู่กับการให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อที่จะไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญและมั่นคงต่อไปโดยบริษัทฯได้ให้การสนับสุนนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี