รมว.แรงงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

วันที่ 9  ตุลาคม2562 เวลา 15.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2  ถนนไอ 2 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยองโดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
       สำหรับ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการนำเข้าแอมโมเนีย และกรดซัลฟูริค ทางเรือจากประเทศมาเลเซีย เพื่อการจำหน่าย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50ล้านบาท โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนแรก เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2562 ภายใต้โครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบเพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ
        ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งสิ้น 47 คน ชาย35 คน หญิง 12 คน แบ่งการทำงานเป็น4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และฝ่ายปฏิบัติการ
 

ที่มา:https://www.mol.go.th