NFC สืบสานประเพณีทางศาสนา ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ปี 2563

      บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ  กรมเจ้าท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 3 วัด ได้แก่ วัดป่าโมก วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง วัดเขาไผ่ จังหวัดระยองและวัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้อยู่กับสังคมไทยสืบไป