เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
การศึกษา
 • ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พ.ศ. 2551-2552
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Outbound Investment (OI) 2022
 • Director Accreditation Program (DAP) 64/2007
 • Audit Committee Program (ACP) 32/2010
 • Role of Compensation Committee (RCC) 12/2011
 • R - CF - Chairman Forum (R – CF) 2/2013
 • Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference) 1/2014
 • Advance Audit Committee Program (AACP) 43/2022
 • Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP) 6/2022
 • Refreshment Training Program (RFP) 8/2022

สถาบันอื่น ๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London Business School สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสัมมาชีพ / เครือมติชน
 • หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ และบริษัท ACI Consultants
 • การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
 • การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board”

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำงาน
 • 2558 - 2560 : ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2559 - 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2558 - 2558 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2557 - 2558 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2557 - 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 2557 - 2557 : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2554 - 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว