เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 • Directors Accreditation Program 28/2004
 • Directors Certification Program 147/2011
 • Role of the Compensation Committee 13/2011
 • Monitoring Fraud Risk Management 8/2012
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function 13/2012
 • Monitoring system of Internal Control and Risk Management 13/2012
 • Audit Committee Program 41/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program 13/2014
 • Role of the Chairman Program 35/2014
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร (สถาบันอื่น ๆ )
 • Techsauce Global Summit 2019
 • Exponential Manufacturing Thailand 2019
 • Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage
 • The Impact of Financial Reporting Standards : Financial Instruments
 • TFRS 16 : Lease
 • Transfer Pricing Act

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอลเทคพาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • 2561-ก.ค.2563 กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
 • 2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร์ จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว