เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61
 • วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

ประกาศนียบัตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด     
 • 2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด        
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
ประวัติการทำงาน
2549 - 2551 : ประธานกรรมการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 :  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกอง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
2553 - 2561 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป