เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61
 • วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

ประกาศนียบัตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2553 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท เอสซีกรุ๊ป        
 • 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด     
 
ประวัติการทำงาน
2545 – 2547 : เจ้ากรมจเรทหารบก
2549  : ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง   
2549 – 2550 : เสนาธิการทหารบก
2550 – 2552  : รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2549 – 2550  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2551  : ประธานกรรมการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558  : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)