เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใต้โครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ มีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต่อมาในเดือนมกราคม 2536 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายปุ๋ยเชิงประกอบ (N-P-K) เข้าสู่ตลาดโดยการนำเข้าปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสร้างฐานการตลาดในระยะแรก ก่อนที่บริษัทจะทำการผลิตและจำหน่ายจากโรงงานของบริษัทและได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ (N-P-K) ในปี 2538 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2538 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2539 ต่อมาในปี พ.ศ 2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนไปจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันนอกจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจำหน่ายยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  กรดกำมะถัน  บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว  บริการคลังสินค้า และบริการท่าเทียบเรือ อีกด้วย

     ต่อมาในเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFC ถือหุ้น100%) ให้บริการคลังจัดเก็บน้ำมัน ที่มีความจุ 90 ล้านลิตร โดยการดำเนินการคลังน้ำมันเอ็นเอฟซีที ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายจัดส่งน้ำมันในระดับภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของภาคการคมนาคมและขนส่งของไทย และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  

 
 
หยดน้ำมันสีทอง
ตรงกลาง
หมายถึง การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าเหลวที่มีคุณค่า และเป็นรายได้หลัก
เส้นสีขาว
เส้นทางสีขาวจากด้านบนลงล่าง การประสาน ประโยชน์จากการขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ
วิสัยทัศน์
ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต ซื้อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
  • เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
  • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
  • ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยม
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจ และผลประโยชน์ สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว อย่างแน่วแน่ ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคล ใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม

การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Safety Standard for SMEs : sss ปี 2561

โล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัทเกษียณสุขระดับเงิน

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว