เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวีรกร อ่องสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering Texas A&M University
 • ปริญญาโท MS in Electrical Engineering Texas A&M University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Super Series Batch 2: Leadership & Effective Corporate Culture, IRDP & Judge Business School, University of Cambridge มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Director’s Pool บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563
 • Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 272/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CFA Level I : CFA Institute
 • CFA Level II : CFA Institute
 • CFA Level III : CFA Institute
 • ERP Level I (Energy Risk Professional): Global Association of Risk Professional (GARP)
 • ERP Level II (Energy Risk Professional): Global Association of Risk Professional (GARP)
 • The Program on Experience Japan for PEA Management Executives: The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 9 พ.ค.2562 - ปัจจุบัน     : อาจารย์ผู้แทนรัฐบาลไทยในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • 18 มี.ค.2562 - ปัจจุบัน   : Certified ERP Global Association of Risk Professional 111 Town Square Place, 14th Floor Jersey City, New Jersey 07310, USA
 • 29 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : CFA Charterholder CFA Institute 915 East High Street Charlottesville, VA 22902, USA
 • 25 ก.ค.2560 - ปัจจุบัน   : Executive Director Bangchak Initiative Innovation Center@AIT สำนัก สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • 16 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน   : ศาสตราจารย์ ภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • 2560 - ปัจจุบัน              : ที่ปรึกษา Citi.AI in Bangkok Community City.AI Amsterdam, Netherland
 • มิ.ย.2550 - ปัจจุบัน        : Editor-in-Chief GMSARN International Journal (indexed by SCOPUS) วารสารนานาชาติภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง

ประวัติการทำงาน
 • 30 มิ.ย.2560 - 31 ธ.ค.2561 : ประธานสาขาวิชา สาขาวิชาพลังงาน ภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ม.ค.2546 - 16 ก.พ.2560 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพลังงาน สำนักสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ก.ย.2552 - มิ.ย.2556 : คณบดี สำนักสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ม.ค.2551 - ส.ค.2552 : หัวหน้าภาค ภาควิชาพลังงาน สำนักสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • 1 - 30 พ.ย.2555 : รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • 2 - 12 ก.พ.2555 : รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ม.ค.2538 - ธ.ค.2543 : รองศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนานา ชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว