เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวีรกร อ่องสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering Texas A&M University
 • ปริญญาโท MS in Electrical Engineering Texas A&M University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) 21/2024
 • Director Accreditation Program (DAP) 272/2019

สถาบันอื่น ๆ
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, 2017
 • Energy Risk Professional (ERP), GARP, 2019
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2565
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) ปี 2562
 • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.16) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2565
 • Super Series Batch 2: Leadership and Effective Corporate Culture, IRDP & Judge Business School, University of Cambridge, 2022
 • IEEE PES Thailand Chapter Outstanding Engineer Award, 2019
 • Director’s Pool บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
 • 2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์ผู้แทนรัฐบาลไทยในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์ ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มิตรสัมพันธ์นราธิวาส จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน : เลขาธิการภาคีลุ่มน้ำโขงพิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการทำงาน
 • 2564 - 2566 : กรรมการ บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2564 - 2565 : กรรมการ บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด
 • 2561 - 2565 : กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - 2564 : กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2560 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
 • 2552 - 2556 : คณบดี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว