เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) 28/2004
 • Directors Certification Program (DCP) 147/2011
 • Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2011
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 8/2012
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2012
 • Monitoring system of Internal Control and Risk Management (MIR) 13/2012
 • Audit Committee Program (ACP) 41/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014
 • Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
 • Corporate Secretary Program (CSP) 132/2022

สถาบันอื่น ๆ
 • Techsauce Global Summit 2019
 • Exponential Manufacturing Thailand 2019
 • Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage
 • The Impact of Financial Reporting Standards : Financial Instruments
 • TFRS 16 : Lease
 • Transfer Pricing Act

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ซานัส เทคโนโลยี จำกัด
 • 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอลเทคพาวเวอร์ จำกัด
 • 2535 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว