เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางบงกช รุ่งกรไพศาล
กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ)
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) 28/2004
 • Company Secretary Program (CSP) 74/2016
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 48/2023

สถาบันอื่น ๆ
 • ฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 (Advanced Master of Management Program, AMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
 • The Curated Facilitator. (FA) โดย อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ
 • Coaching by Visual Thinking 1/2019
 • Labour and Human Resources Law Program (LHP) 1/2018

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงาน ราชการ) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด
 • 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด็อคยาร์ด จํากัด (อู่เรือ) ในกลุ่มบริษัท เอสซี
 • 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บเรสซีพี จํากัด (ตัวแทนจําหน่ายสินค้าแม่ประนอม)
 • 2539 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ) กลุ่มบริษัท เอสซี

ประวัติการทำงาน
 • 2556 - 2558 : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิ สติกส์ จํากัด (มหาชน) (ท่าเรือ เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
 • 2534-2539 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ครีเอชั่นเซ็นเตอร์ จํากัด (Water Treatment)
 • 2532-2534 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซิลเวอร์เรน เดคคอเรท จํากัด (Artificial Flower)
 • 2531-2532 : ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 5 บริษัท ในกลุ่มโอเชี่ยนกรุ๊ป (Controller) บริษัท กริส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด (Ocean Group)
 • 2528-2531 : ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส (Senior Auditor) บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว