เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
 
การศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) 28/2004
 • Directors Certification Program (DCP) 53/2005
 • Finance for Non – Finance Directors (FND) 17/2005
 • Role of the Chairman Program (RCP) 54/2023

สถาบันอื่น ๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2565 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2528 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี
                        - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
                        - บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
                        - บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
                        - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด
                        - บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
                        - บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
                        - บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
                        - บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด
                        - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จำกัด
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รุ่งนที จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • 2549 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • 2556 - 2559 : รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว