เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP) 28/2004,
 • Directors Certification Program (DCP) 53/2005,
 • Financial Statement for Directors 17/2005
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน(วตท.)รุ่นที่ 29

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2565-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2528-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
   - บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
   - บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
   - บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด
   - บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด
   - บริษัท เอส ซี แคริเออร์จำกัด
   - บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด
   - บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
   - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
   - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จำกัด
   - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
   - บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
   - บริษัท ลิควิดแก๊ส ซัพพลาย จำกัด
   - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
   - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
   - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด
 • ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รุ่งนที จำกัด
 • 2561-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 • 2561-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 
ประวัติการทำงาน
2549 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 :  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2538 – 2560 :  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
2556 – 2559 :  รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
2555 – 2560 :  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จากัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย)

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว