เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายภูมิชาย วัชรพงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) 101/2008
 • Roles of the Chairman Program (RCP) 18/2008

สถาบันอื่น ๆ
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • 2558 - 2566 : กรรมการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด : กรรมการบริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
 • 2561 - 2563 : กรรมการ บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • 2561 - 2563 : ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
 • 2557 - 2563 : กรรมการ บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด
 • 2557 - 2563 : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
 • 2560 - 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
 • 2557 - 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 : กรรมการ บริษัท บุ๊คส์เมคเกอร์ จำกัด
 • 2532 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว