เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร 
 • Directors Accreditation Program112/2014
 • Company Secretary Program 26/2008
 • Audit Committee Program 22/2008
 • Board Reporting Program 4/2010
 • Effective Minutes Taking 18/2010
 • Monitoring Fraud Risk Management 2/2010
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010
 • Laundering office of Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012
 • หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
 • รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว