เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010)
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)
 • หลักสูตร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013)
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference 1/2014)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 43/2022)
 • หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP 6/2022)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority)
 • กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
 • ต.ค. 2558 - ส.ค. 2560 : ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ก.พ. 2559 - ต.ค. 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
 • มิ.ย. 2558 - ก.ย. 2558 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • ก.ค. 2557 - ก.ย. 2557 : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 • 2554 - 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว