เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
กรรมการ / กรรมการบริหาร
การศึกษา
  • ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร )
  • Directors Accreditation Program 132/2016

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
  • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
  • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
  • กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
- บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท สตราทิจิค พอร์ทลิงค์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ซีนา ออฟชอร์  จำกัด
- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอกร์ยาร์ด จำกัด
- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลายจำกัด)
- บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เอส ซี สิรภัทรจำกัด

 
ประวัติการทำงาน
2557 – ก.ค.2561  : กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2557 – 2560  : กรรมการบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด