เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางบงกช รุ่งกรไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร 
 • Directors Accreditation Program 28/2004
 • Company Secretary Program 74/2016
 • Director Certification Program รุ่นที่ 147/2011
 • Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011
 • Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 12/2012
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk
 • Management รุ่นที่ 13/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารองค์กรกลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 • กรรมการ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บเรสซีพี จำกัด
 
 
ประวัติการทำงาน
2556 – 2559  : กรรมการ บริษัท ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท์ จำกัด
2556 – 2558  : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
2554 – 2558  : กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เทคนอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน : กรรมการสำนักงานวรัชญ์ไพศาล จำกัด