เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางบงกช รุ่งกรไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร 
 • Directors Accreditation Program 28/2004
 • Company Secretary Program 74/2016
 • Director Certification Program รุ่นที่ 147/2011
 • Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011
 • Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 12/2012
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 • กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด
 
 
ประวัติการทำงาน
2556 – 2559  : กรรมการ บริษัท ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท์ จำกัด
2556 – 2558  : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
2554 – 2558  : กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำกัด
2556 – ก.ย. 2562 : กรรมการบริษัท เทคนอร์ จำกัด