เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายกิจจา สมัญญาหิรัญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
การศึกษา
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร 
  • Director Accreditation Program (DAP 112/2014),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป    
 
ประวัติการทำงาน
2556 – 2558 : กรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))