เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
  • Ph.D.(Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA
  • Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern UniversityEvanston, USA
  • Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
  • รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพฯ