เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายศุภกิจ ดุลยพิชช์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Directors Accreditation Program 66/2007
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548)          
 
ประวัติการทำงาน
2556 – 2558 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))