เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายยงยศ ปาละนิติเสนา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต Central State University, Oklahoma USA.
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
  • ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด
  • ที่ปรึกษา บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด
  • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 
ประวัติการทำงาน
2558 – 2558 : 2556-2558: กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))