เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายยงยศ ปาละนิติเสนา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต Central State University, Oklahoma USA.
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
  • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน
  • 2557-2563 ที่ปรึกษา บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด
  • 2555-2560 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด