เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร 
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (หลักสูตร ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member)
 • Director Certification Program 53/2005 (DCP)
 • Audit Committee Program 5/2005 (ACP)
 • Directors Certification Program DCP 66-67/2005
 • Director Accreditation Program 28/2004 (DAP)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 
ประวัติการทำงาน
2553 – 2556  : กรรมการบริหาร บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – 2558  : ประธานกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าผลตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
2547 – 2556  : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด
2547 – 2556  : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตเมด จำกัด