เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 • ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร 
 • ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน(วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
 • เกียรติบัตร หลักสูตรการปฎิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 /2561
 • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
 • 2555 – 2563 : รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2563 : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2563 : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว