เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
  • Ph.D.(Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA
  • Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern UniversityEvanston, USA
  • Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) 73/2008

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน
  • 2551-2559 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว