เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) 112/2014
 • Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) 1/2012
 • Effective Minute Taking (EMT) 18/2010
 • Board Reporting Program (BRP) 4/2010
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 2/2010
 • Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 8/2010
 • Company Secretary Program (CSP) 26/2008
 • Audit committee Program (ACP) 22/2008

สถาบันอื่น ๆ
 • หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2566 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
 • 2552 - 2567 : รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • 1 มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว