เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร
 • Directors Accreditation Program 28/2004
 • Directors Certification Program 147/2011
 • Role of the Compensation Committee 13/2011
 • Monitoring Fraud Risk Management 8/2012
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function 13/2012
 • Monitoring system of Internal Control and Risk Management 13/2012
 • Audit Committee Program 41/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program 13/2014
 • Role of the Chairman Program 35/2014
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
 • 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จำกัด
 • 2535-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด
 
ประวัติการทำงาน
2556 – ก.ย.2562 : กรรมการ บริษัท เทคนอร์ จำกัด
2554 – 2558 : กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำกัด