เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด
  • กรรมการบริหาร บริษัท เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จำกัด
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 
ประวัติการทำงาน
2554 – 2558 : บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำกัด